Cuộc họp TMAS Mùa xuân 2017

Cuộc họp TMAS Mùa xuân dự kiến tổ chức tại Stockholm vào ngày 15-16 tháng 06 năm 2017.