Quy tắc ứng xử

TMAS là một hiệp hội trực thuộc tổ chức Teknikföretagens Branschgrupper (TEBAB). Đối với TEBAB điều quan trọng là các hoạt động của công ty và các hiệp hội ngành trực thuộc luôn tuân thủ luật cạnh tranh.

Quy tắc ứng xử không đòi hỏi bất kỳ thay đổi nào đối với các hoạt động của TMAS. Tuy nhiên, quy tắc này được xem là một tín hiệu rõ ràng cho thấy chúng ta đang tích cực theo đuổi hoạt động minh bạch và cạnh tranh trung lập trong TEBAB và các hiệp hội thương mại.

Liên kết tới Quy tắc ứng xử (Tiếng Thụy Điển).