Roadshow về máy móc dệt may Châu Âu tại Columbia vào ngày 18-19 tháng 10

Roadshow về máy móc dệt may Châu Âu tại Columbia vào ngày 18-19 tháng 10