Cuộc họp mùa thu của TMAS ngày 14-15 tháng 12 năm 2017

Cuộc họp mùa thu của TMAS sắp tới diễn ra tại Tjörn ngày 14-15 tháng 12 năm 2017.